Ton hetto logon kreitto poiein. Aristotle, Plato, and the epangelma of Protagoras