En marge a les correspondències sorotàptic ˜ bàltic segons Joan Coromines: ploms d’Arles <axonias>, cat. Barana