Proceedings of the - 20th Annual European Symposium on Algorithms -- ESA 2012