Giacomo Todeschini: Gli ebrei nell'Italia medievale