Posttraumatic synchronous double acute epidural hematomas: Two craniotomies, single skin incision