Valutazione alla nascita di alcuni parametri semeiologici, ematologici e biochimici in una popolazione di 99 puledri trottatori/Evaluation at birth of some semeiological, haematological and biochemical parameters in 99 standardbred foals