Blocking the renin-angiotensin-aldosterone system to prevent diabetes mellitus