On the Propagation Error in Polynomial Zero Extrapolation