Ionizzazione chimica a pressione atmosferica (Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCI); Fotoionizzazione a pressione atmosferica (Atmospheric Pressure PhotoIonization, APPI)