New C(2)-substituted 8-alkylsulfanyl-9-phenylmethyl-hypoxanthines. III