European Brown Hare Syndrome: Anatomohistopathologic and Negative Staining Electron Mircospoic Studies