Silver(I)-catalysed protiodesylilation of (1-trimethylsilyl)-1-alkynes