Baltistica VII. VII Starptautiskais baltistu Kongress, 1995 g. 13.–15. junija: referatu tezes. Riga, 1995