Il koinòn di Bitinia: Beithuniarchai e arcontes tou koinou ton en Beithunia Ellenon,