Plurimetabolic syndrome: association of diabetes, dyslipidemia, and arterial hypertension