SYNTHESES AND REACTIONS OF ANSA-[2,2-BIS(ETA-CYCLOPENTADIENYL)PROPANE]-TUNGSTEN AND ANSA-[2,2-BIS(ETA-CYCLOPENTADIENYL)PROPANE]-MOLYBDENUM COMPOUNDS