Le Panatenee nel terzo stasimo degli Eraclidi (Eur. Heracl. 748-783)