Applicazione di una microturbina a gas ad una discarica di RSU