“Intertekstual’nyj komponent v strukture jazykovoj licnosti i v perevode”