An international symposium in honour of Ottavio Pompeiano - Preface