Universal stress protein HRU1 mediates ROS homeostasis under anoxia