3-iodothyronamine as a potential anti-tumor compound