Minimizers for nonlocal perimeters of Minkowski type